Randevu
Planla

Pazartesi - Cuma
10:00 - 18:00
Cumartesi
11:00 - 15:00
TR EN

Whatsapp
Şimdi Bilgi Alın

İLETİŞİM

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

1. Politikanın Hazırlanma Amacı

İstanbul Dental Center Diş ve Ağız Sağlığı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (“İstanbul Dental Center”) olarak faaliyetlerimiz kapsamında temas ettiğimiz kişilerin mahremiyetine ve kişisel verilerinin korunmasına önem vermekteyiz. Bu çerçevede işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”) ile tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri, kişisel verilerin işlenmesinde esas aldığımız ilkeler, kişisel verilerin işleme şartları – hukuki sebeplerine ilişkin açıklamalar, kişisel verilerin aktarılması şartları, veri güvenliğine ilişkin aldığımız teknik ve idari tedbirler, veri konusu kişi grupları ve ilgili kişilerin hakları ve başvuru yolları konusunda bilgi vermeyi hedeflemekteyiz.

Öte yandan, veri konusu kişi grupları özelinde işlenen kişisel veri kategorilerini, toplama yöntemlerini, işleme amaçlarını, hukuki sebeplerini, verilerin aktarıldığı alıcı gruplarını da Politikamızın ilerleyen bölümlerinde bulabilirsiniz.

İşbu Politika İstanbul Dental Center tarafından düzenli olarak güncellenecek ve güncel versiyonu internet sayfamızda yayımlanacaktır.

2. Tanımlar

2.1. İşbu Politikada geçen ifadeler aşağıdaki anlamını haiz kabul edilecektir.

Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim Hâle GetirmeKişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
Elektronik OrtamKişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar
Fiziksel OrtamElektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar
İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kanun6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem  
Kişisel Veri İşleme EnvanteriVeri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter
Kişisel Veri AktarımıTaraflarca sözlü, yazılı, elektronik ortamda ve sair yollarla gerçekleştirilen Kişisel Veri Aktarımı
KurulKişisel Verileri Koruma Kurulu
KurumKişisel Verileri Koruma Kurumu
Özel Nitelikli Kişisel VeriKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
Periyodik İmhaKanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi
Veri Sorumluları Sicil Bilgi SistemiVeri sorumlularının sicile başvuruda ve sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi
VERBİSVeri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
Veri İşleyenVeri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri Kayıt SistemiKişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

İstanbul Dental Center tarafından işlenen kişisel veri kategorileri ve açıklamaları aşağıda belirtilmiştir.

Öte yandan, veri konusu kişi grubu özelinde işlenen kişisel veri kategorilerine aşağıdaki bölümlerden ve verbis.kvkk.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri KategorisiKategorize Edilen Kişisel Veriler
Kimlik BilgisiAd-Soyad, TCKN, Medeni Hal, İmza, Anne Adı, Baba Adı, Cinsiyet, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Pasaport Bilgileri, Pasaport Fotokopisi, Fotoğraf, Yaş, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Evlilik Bilgileri, Aile Bilgisi, Uyruk
İletişim BilgisiTelefon Numarası, Adres, E-posta, İkametgâh
Özlük BilgisiÖzgeçmiş/CV, Çalıştığı Kurum Bilgisi, Ücret Beklentisi, İşe Son Verme Bilgisi, Güçlü ve Zayıf Yönler, Gelir Bilgisi, İşe Başlama Tarihi, Departman İsmi, Maaş Bilgisi, Yan Hak Bilgisi, Pozisyon Bilgisi, Sözleşme Bilgisi, SGK Bilgileri, Askerlik Durumu, İkramiye Bilgisi, Sigorta Bilgileri, İşe Alım Değerlendirmeleri, Ödüllendirme/ Prim Bilgisi, İşten Çıkış Tarihi, İşten Ayrılış Nedeni, Bordro Bilgisi, İzin Bilgisi, Performans Bilgisi, Kullanıcı Bilgisi
Müşteri İşlem BilgisiTutar Bilgisi, Vergi Numarası, Randevu Tarihi Bilgisi
Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin BilgilerKamera Kayıtları
Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin BilgilerKamera Kayıtları
Mesleki Deneyim BilgisiKatıldığı Kurslar/Seminerler, Mezuniyet Bilgileri, Öğrenim Durumu, Unvanı, Referanslar, İş Deneyimi, Meslek Bilgisi, Unvanı, Mesleki Kimlik Fotokopileri
Sağlık BilgisiSağlık Raporu, Sağlık Bilgileri, Kan Grubu, Sigara Kullanım Bilgisi, Alkol veya Uyuşturucu Madde Kullanım Bilgisi, HES Kodu Bilgisi
İşlem Bilgisi  Hesap ve Ödeme Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Sözleşme Bilgisi, Vade Bilgisi, Vergi Numarası, Fatura Bilgileri, Ücret Bilgisi, Tutar Bilgisi    

4. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Esas Alınan İlkeler

İstanbul Dental Center olarak tüm kişisel veri işleme faaliyetlerimizde aşağıda yer alan ilkelere uygun hareket edilmektedir.

4.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: İstanbul Dental Center tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanun olmak üzere hukuka ve dürüstlük kuralına uygun gerçekleştirilmektedir.

4.2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: İstanbul Dental Center tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması için iş süreçleri çerçevesinde veri kayıt sistemi içerisinde güncellemeler yapılmaktadır. Öte yandan ilgili kişilere tanınan başvuru hakkı ile ilgili kişilerin verilerini doğru ve güncel hale getirmesi imkânı sağlanmaktadır.

4.3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: İstanbul Dental Center tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları kişisel veri işleme envanteri ile tespit edilmiş, meşruiyeti sorgulanmış ve işleme amaçları işbu Politika ve ilgili aydınlatma metinleri ile ilgili kişilerin bilgisine sunulmuştur.

4.4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: İstanbul Dental Center tarafından işlenen kişisel veriler, ilgili kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesiyle ilgili, bununla sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Bu hususta İstanbul Dental Center tarafından veri minimizasyonu ilkesi benimsenmiş olup, yalnızca ilgili amacın gerektirdiği kadar kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir.

4.5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: İstanbul Dental Center tarafından işlenen kişisel veriler, İstanbul Dental Center Saklama ve İmha Politikasında belirlendiği üzere ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

5. Kişisel Veri İşleme Şartları/Hukuku Sebeplere İlişkin Açıklamalar

İstanbul Dental Center tarafından ilgili kişilere ait kişisel veriler aşağıda belirtilen şartların varlığı halinde ilgili kişilerin açık rızası temin edilmeksizin, bu şartların dışında ise ilgili kişilerin açık rızası temin edilerek işlenmektedir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kanun’un 6’ıncı maddesinde tanımlanmış olan ve daha sıkı koşullarda işlenmesi öngörülen sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler; kanunlarda öngörülen hallerde sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak (i) kamu sağlığının korunması, (ii) koruyucu hekimlik, (iii) tıbbî teşhis, (iv) tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve (v) sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

İlgili kişi kategorileri özelinde kişisel verilerin hangi işleme şartı/hukuki sebebe dayanılarak işlendiğine dair ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki bölümlerde bulabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen şartların var olmadığı ve açık rıza temin edilmesi gereken haller açısından, yukarıda ifade edilen Kişisel Verilerin İşlenmesinde Esas Alınan İlkelere uygun olmak kaydıyla, İstanbul Dental Center tarafından ilgili kişi kategorileri özelinde açık rıza metinleri hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır.

6. Kişisel Verilerin Aktarılması/Yurtdışına Aktarılması Şartları

İstanbul Dental Center tarafından Kanun’un 8’inci maddesinin sınırları dahilinde, kişisel veriler ancak yukarıda Kişisel Verilerin İşleme Şartları/Hukuki Sebeplere İlişkin Açıklamalar bölümünde belirtilen istisnaların varlığı halinde kişinin açık rızası temin edilmeksizin aktarılmakta, bunun dışındaki hallerde ise kişinin açık rızası temin edilmektedir.

İstanbul Dental Center tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin temini adına, kişisel veri aktarımında bulunulan üçüncü taraflardan veri güvenliğinin teminine ilişkin taahhütler alınmakta ve veri aktarımı güvenli yollarla yapılmaktadır.

Kişisel verilerin bir başka veri sorumlusundan temin edildiği hallerde, ilgili veri sorumlusu işbu Gizlilik Politikasında yer alan bilgiler konusunda ilgili kişinin bilgilendirilmesinden ve hallerde ilgili kişinin açık rızasının alınmasından sorumludur.

Şirketimizce yurtdışına kişisel veri aktarımında bulunulmamaktadır.

7. Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

İlgili kişilere ait kişisel verilerin gerek fiziksel gerekse de elektronik ortamlarda saklandığı süre zarfında veri güvenliğinin sağlanmasına azami derecede önem verilmektedir. Bu kapsamda İstanbul Dental Center tarafından Kanun’un 12’inci maddesi ve uluslararası veri güvenliği standartları çerçevesinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin güvenli bir biçimde imha edilmesi amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

Alınan idari ve teknik tedbirlerin listesine verbis.kvkk.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

8. Veri Konusu Kişi Grupları

İstanbul Dental Center tarafından kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Veri Konusu Kişi Grubu

ÇalışanÇalışan AdayıZiyaretçi
Ürün veya Hizmet Alan KişiPotansiyel Ürün veya Hizmet AlıcısıGönderi Alıcısı
Tedarikçi YetkilisiVeli / Vasi / Temsilci 

9. İlgili Kişinin Hakları ve Başvuru Yolları

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Politikanın ekinde bulunan İstanbul Dental Center KVKK Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle kvkk@idcclinic.com adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. İstanbul Dental Center olarak talebinizi mümkün olan en kısa sürede değerlendirecek ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız.

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

10. Çalışan Adayı Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

10.1. Genel Olarak

Çalışan adaylarımıza ait kişisel veriler, şirketimizce kişinin kendisinden, çalıştığı kurumlardan veya sistemden; sözlü, telefon, eposta, sistem ve kariyer portalları aracılığıyla temin edilmekte, Kanun’da öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenmekte ve bu amaç doğrultusunda tespit edilen saklama süreleri boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

10.2. Çalışan Adayı Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

10.3. Çalışan Adayına Ait İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Şirketimizce çalışan adaylarına ait işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik Bilgileriİletişim BilgileriÖzlük Bilgileri
Mesleki Deneyim Bilgileri  

10.4. Çalışan Adayı Kişisel Verilerin İşleme Şartları/Hukuki Sebepleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin veri işlemeyi zorunlu kıldığı hallerde açık rıza temin edilmeksizin işlenmektedir.

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen aşağıdaki süreçlerde ise kişisel veri işleme faaliyetimiz açık rızaya istinaden gerçekleştirilmektedir.

Süreç İsmiKişisel Veri İşleme AmacıAçık Rıza ile İşlenen Kişisel Veri
Aday Referanslarının Teyit EdilmesiÇalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin YürütülmesiKimlik, Özlük ve Mesleki Deneyim Bilgileri

Bu amaçla hazırlanan açık rıza metinlerini çalışan adaylarının bilgisine sunmaktayız.

10.5. Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin Aktarılması

Çalışan adaylarımıza ait kişisel veriler üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

10.6. Çalışan Adaylarımızın Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.istanbuldentalcenter.com adresinde İstanbul Dental Center Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ekinde bulunan İstanbul Dental Center KVKK Başvuru Formunu doldurmak suretiyle kvkk@idcclinic.com adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. İstanbul Dental Center olarak talebinizi mümkün olan en kısa sürede değerlendirecek ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız.

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

11. Çalışan Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

11.1. Genel Olarak

Çalışanlara ait kişisel veriler, şirketimizce kişinin kendisinden, sistemden, yöneticilerimizden; sözlü, elden, eposta, sistem, formlar, takvim, fotoğraf ve ödeme talimatları aracılığıyla temin edilmekte, Kanun’da öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmekte ve bu amaçlar doğrultusunda tespit edilen saklama süreleri boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

11.2. Çalışan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 1. “Kanunlarda açıkça öngörülen haller” ve “bir hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olan durumlar” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları:
  • çalışanlar için iş akdi veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  • yetkili kişi/ kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
  • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
  • saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 2. “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde” hukuki sebebine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları:
  • sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
  • yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemlerinin yürütülmesi
  • veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 3. “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin veri işlemeyi zorunlu kıldığı hallerde” hukuki sebebine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları:
  • eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  • performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 4. Aşağıdaki süreçlerde ise kişisel veri işleme faaliyetimiz açık rızaya istinaden gerçekleştirilmektedir.
Süreç İsmiİşleme AmacıKişisel Veri Kategorileri
İşe Giriş ve Özlük SüreçleriÇalışanlar için iş akdi veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesiSağlık Bilgileri
Fotoğraf Çekimi ve İnternet Sitesinde Çalışanlara Ait Fotoğrafların PaylaşılmasıTanıtım faaliyetlerinin yürütülmesiKimlik Bilgileri

Bu amaçla hazırlanan açık rıza metinlerini çalışanlarımızın bilgisine sunmaktayız.

11.3. Çalışanlara Ait İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Şirketimizce çalışanlarımıza ait işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik Bilgileriİletişim BilgileriÖzlük Bilgileri
Mesleki Deneyim Bilgileriİşlem BilgileriSağlık Bilgileri

11.4. Çalışan Kişisel Verilerinin Aktarılması

Çalışanlarımıza ait kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla, Kanun’da öngörülen ilkelere ve şartlara uygun olarak, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar; Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı – Sağlık Personeli Takip Sistemi (SPTS) Gelir İdaresi Başkanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, tedarikçilerimiz; mali müşavir, bankalar, tasarım/ajans firması, danışmanlık firması, matbaa, yetkili matbaa ile paylaşılabilmektedir.

Öte yandan, tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalışanlarımızın isim, soy isim, fotoğraf, iş telefonu ve eposta adresi ile sınırlı olmak kaydıyla kimlik ve iletişim bilgileri web sitemizde herkese açık şekilde yayımlanmaktadır.

 • yetkili kişi/ kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • çalışanlar için iş akdi veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi
 • mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemlerinin yürütülmesi
 • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Verilerin güvenliğinin temini adına, kişisel veri aktarımında bulunulan üçüncü taraflardan veri güvenliğinin teminine ilişkin taahhütler alınmakta ve veri aktarımı güvenli yollarla yapılmaktadır.

11.5. Çalışanlarımızın Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.istanbuldentalcenter.com adresinde İstanbul Dental Center Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ekinde bulunan İstanbul Dental Center KVKK Başvuru Formunu doldurmak suretiyle kvkk@idcclinic.com adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. İstanbul Dental Center olarak talebinizi mümkün olan en kısa sürede değerlendirecek ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız.

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

12. Kamera Kaydı Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme

12.1. Genel Olarak

Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, şirketimizce CCTV üzerinden, kamera kayıtlarıaracılığıyla temin edilmekte, Kanun’da öngörülen temel ilkeler çerçevesinde,aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerleişlenmekte ve bu amaçlar doğrultusunda tespit edilen saklama süreleri boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

12.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • fiziksel mekân güvenliğinin temini

12.3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Şirketimizce ilgililere ait işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda belirtilmiştir.

Fiziksel Mekân Güvenliği BilgileriGörsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

12.4. Kişisel Verilerin İşleme Şartları/Hukuki Sebepleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler bir hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olan hallerde açık rıza temin edilmeksizin işlenmektedir.

12.5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

12.6. İlgililerin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.istanbuldentalcenter.com adresinde İstanbul Dental Center Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ekinde bulunan İstanbul Dental Center KVKK Başvuru Formunu doldurmak suretiyle kvkk@idcclinic.com adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. İstanbul Dental Center olarak talebinizi mümkün olan en kısa sürede değerlendirecek ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız.

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

13. Hasta Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Aydınlatma Metni

13.1. Genel Olarak

Hastalarımıza ait kişisel veriler, şirketimizce kişinin kendisinden, sistemden, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından; sözlü, elden, eposta, sistem, formlar, tebligat, teşhis ile temin edilmekte, Kanun’da öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmekte ve bu amaçlar doğrultusunda tespit edilen saklama süreleri boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

13.2. Hasta Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 1. “Kanunlarda açıkça öngörülen haller” ve “bir hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olan durumlar” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları:
  • yetkili kişi/ kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
  • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  • saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 2. “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde” hukuki sebebine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları:
  • mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 3. “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebebine dayanılarak işlenen sağlık bilgilerinin işleme amaçları:
  • tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi

13.3. Hastaya İlişkin İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Şirketimizce işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik Bilgileriİletişim BilgileriMüşteri İşlem Bilgileri
Mesleki Deneyim Bilgileri  

Şirketimiz nezdinde hastalarımızca imzalanacak belgelerin veli/vasi veya temsilci aracılığıyla imzalanması halinde veli/vasi ve temsilciye ait Kimlik Bilgileri de işlenebilmektedir. Bu çerçevede işbu aydınlatma metninin 13.5’inci maddesinde belirtilen haklar veli/vasi, temsilciler tarafından da kullanılabilecektir.

13.4. Hastalarımıza İlişkin Kişisel Verilerinin Aktarılması

Hastalarımıza ait kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla, Kanun’da öngörülen ilkelere ve şartlara uygun olarak, yetkili kamu kurum ve kuruluşları; İstanbul Dişhekimleri Odası, Gelir İdaresi Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı-Hasta Hakları, emniyet, adli makamlar ve tedarikçilerimiz; mali müşavir ile paylaşılabilmektedir.

 • yetkili kişi/ kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Verilerin güvenliğinin temini adına, kişisel veri aktarımında bulunulan üçüncü taraflardan veri güvenliğinin teminine ilişkin taahhütler alınmakta ve veri aktarımı güvenli yollarla yapılmaktadır.

13.5. Hastalarımızın Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.istanbuldentalcenter.com adresinde İstanbul Dental Center Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ekinde bulunan İstanbul Dental Center KVKK Başvuru Formunu doldurmak suretiyle kvkk@idcclinic.com adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. İstanbul Dental Center olarak talebinizi mümkün olan en kısa sürede değerlendirecek ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız.

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

14. Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Aydınlatma Metni

14.1. Genel Olarak

Tedarikçi çalışanı/yetkilisine ait kişisel veriler, şirketimizce kişinin kendisinden, çalıştığınız kurumdan veya sistemden; elden, eposta ve sistem aracılığıyla temin edilmekte, Kanun’da öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenmekte ve bu amaç doğrultusunda tespit edilen saklama süreleri boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

14.2. Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 1. “Kanunlarda açıkça öngörülen haller” ve “bir hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olan durumlar” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları:
  • yetkili kişi/ kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
  • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  • saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 2. “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde” hukuki sebebine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları:
  • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

14.3. Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisine İlişkin İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Şirketimizce işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik Bilgileriİletişim Bilgileriİşlem Bilgileri

14.4. Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisine İlişkin Kişisel Verilerinin Aktarılması

Tedarikçi çalışanı/yetkilisine ait kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla, Kanun’da öngörülen ilkelere ve şartlara uygun olarak, yetkili kamu kurum ve kuruluşları; Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve tedarikçilerimiz; mali müşavir ve bankalar ile paylaşılabilmektedir.

 • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • yetkili kişi/ kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Verilerin güvenliğinin temini adına, kişisel veri aktarımında bulunulan üçüncü taraflardan veri güvenliğinin teminine ilişkin taahhütler alınmakta ve veri aktarımı güvenli yollarla yapılmaktadır.

Kişisel veriler tedarikçi şirketten temin edildiği için, tedarikçi şirket işbu Gizlilik Politikasında yer alan bilgiler konusunda tedarikçi çalışanlarının/yetkililerinin bilgilendirilmesinden ve gerekli hallerde açık rızalarını alma hususunda sorumludur.

14.5. Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.istanbuldentalcenter.com adresinde İstanbul Dental Center Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ekinde bulunan İstanbul Dental Center KVKK Başvuru Formunu doldurmak suretiyle kvkk@idcclinic.com adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. İstanbul Dental Center olarak talebinizi mümkün olan en kısa sürede değerlendirecek ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız.

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Instagram

istanbuldentalcentertr

Takip Et

İş Ortaklarımız

SINIRLI SORUMLULUK BEYANI

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.